Những chia sẻ chân thực nhất được ghi lại trong buổi tổng kết sau khóa học Phát triển ngôn ngữ nền tảng (Cấp độ 1) trong chương trình Phát triển ngôn ngữ tại Học viện ngôn ngữ CleverKids